ทีมแปลเมนู

ทีมแปลเมนูอาหาร Menu8Trans.net มีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์รวมการแปลเมนู ภาษาไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายของร้านอาหารให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทย ซึ่งสรัางความประทับใจด้วย การได้อาหารอร่อยถูกปาก ตามที่สั่งจากเมนู ที่แปลอย่างเข้าใจ 

ทั้งนี้ อาหารแต่ละร้านอาจมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน และชื่อเมนู ในแต่ละประเทศ-ภาษา อาจมี เรียกชื่อ-แปลอาหารที่แตกต่างกันไป.. จึงควรปรับไปการใช้แปลเมนูตามบริบทการใช้เมนูของแต่ละร้าน

ทีมแปลเมนูอาหาร Menu8Trans.net มีความยินดีแปลเมนูให้ท่านเพิ่มเติม กรณีที่รายการอาหารที่ต้องการแปลเมนู ไม่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.menu8trans.net

แปลเมนูอาหาร นอกเหนือจากรายการในเว็บ กรุณาส่ง email รายการอาหารที่ต้องการแปลเมนู มาที่ 

menu1folder@gmail.com และ Woody1peng@gmail.com